MOP

MOP® je softwarový nástroj pro optimalizaci, rozšiřování, rekonstrukci a ověřování provozu stávajících tepelných sítí a pro návrh a projektování nových tepelných sítí, založený na komplexních tepelně-hydraulických výpočtech a to jak stacionárních tak dynamických.

Slouží projektantům a provozovatelům tepelných sítí pro:

 • řešení inženýrských, projektových a optimalizačních úloh spojených s dimenzováním potrubí, čerpadel, redukčních a směšovacích stanic a zkratů;
 • analýzu přerozdělení průtoku a výpočet tlakových poměrů,
 • optimalizaci výstupních parametrů ze zdrojů (teplota, tlak), provozu čerpadel; udržování hladiny konstantního statického tlaku a doplňování média,
 • bilanční a optimalizační úlohy spojené s výpočtem tepelných ztrát, čerpací práce, atd.
 • a další úlohy související s provozem tepelných sítí.

MOP má pozvolnou učící křivku. Produkt může uspokojit jak zákazníky s jednoduchými problémy tak i nejnáročnější zákazníky s potřebou intergrace s GIS, řídícími systémy, online měřením a dalšími firemními systémy. Video-návody pro některé ukázkové úlohy jsou zveřejněny na YouTube kanálu (v angličtině).

Do vlastností produktu patří schopnost modelování:

 • vodních a parních tepelných sítí (parní potrubí včetně kondenzátu stékajícího po dně),
 • složitých topologických struktur s více okruhy a více zdroji tepla,
 • rozsáhlých sítí se ztrátou oběhového množství,
 • čerpacích, redukčních a směšovacích stanic, zkratů a uzavíracích armatur;
 • celkové energetické bilance včetně výpočtu tepelných ztrát,
 • proudění přehřáté i mokré páry včetně výpočtu odvodu kondenzátu,
 • provozu ostrovních režimů,
 • dynamických jevů v sítích včetně akumulace tepla v potrubí,
 • modelování dynamického chování spotřeby tepla pomocí neuronových sítí.

Výpočet modelu je stabilní, rychlý a přesný. Produkt je vysoce konfigurovatelný a rozšiřitelný a má rozsáhlé možnosti spolupráce s dalšími systémy jako SCADA, řídícími systémy a systémy online měření, systémy GIS, SQL databázemi a kancelářskými balíky.

MOP umožňuje jak grafickou editaci a prohlížení dat ve vlastním grafickém prostředí, tak možnost přípravy a zpracování dat v tabulkovém procesoru.

Import dat je možné provádět z různých systémů GIS a export výsledků zahrnuje širokou nabídku SQL databází.

Nástroj dále nabízí prostředky výrazně usnadňující tvorbu pravoúhlých výpočtových schémat.

S modulem Online je možné z řídících systémů přebírat měřené hodnoty a také importovat plány do budoucna, naopak do řídícího systému lze exportovat výsledky modelu jako plánované hodnoty.

Z jednotlivých modulů lze sestavovat různé krabicové konfigurace systému MOP dle potřeb zákazníka. S prodejem každé licence je nabízena i standardní technická podpora ve formě hot-line, konzultací a nárokem na bezplatné aktualizace, jakmile jsou tyto k dispozici.

MOP je plně lokalizován do češtiny a angličtiny a je připraven k přizpůsobení pro další jazyky a kultury.

ORTEP, s.r.o. také nabízí zajištění vlastní tvorby a správy výpočtových modelů tepelných sítí pomocí systému MOP.


Grafické uživatelské rozhraní – editor modelu a prohlížeč výsledků

Systém je pečlivě navržený tak, že nabízí mnoho možností a přesto je přehledný, intuitivní a jednoduchý na ovládání.

Model je obvykle založen na GIS prostorových datech, ale výpočty modelu lze provádět i bez jakýchkoli prostorových informací.

Uživatelské rozhraní MOP umožňuje:

 • editaci všech vstupních dat modelu (v tabulkách či v geografickém mapovém zobrazení),
 • vytváření nových větví, uzlů, zdrojů, čerpadel a dalších elementů;
 • vykreslení a tisk tlakového diagramu a diagramů provozu čerpadel,
 • komfortní zobrazování výsledků výpočtu v geografickém mapovém zobrazení (např. zobrazení pomocí barevné škály pro rozložení rychlostí, teplot, tlaků a dalších veličin v tepelné síti), v tabulkách či v grafech časových řad;
 • vytváření a použití vlastních vstupních a výstupních parametrů a jejich provázání s ostatními parametry pomocí zadání vzorců,
 • zobrazení offline a online podkladových map v okně geografického zobrazení sítě,
 • vizuální porovnání dat různých modelů a sdílení rozložení plochy mezi několika modely.


Tabulkový front-end

Tabulkový front-end umožňuje uložení, editaci a prohlížení modelu jako souboru pro MS Excel a ovládání ostatních modulů MOP z tabulkového procesoru, např. spouštění výpočtu, načtení výsledků nebo spuštění grafického rozhraní a dalších funkcí.

Každý model sítě lze rozšířit o další navazující výpočty ve formě vztahů mezi buňkami, navazujících tabulek a grafů podle potřeb zákazníka, např. o zobrazení polohy pracovního bodu čerpadla v charakteristice čerpadel uvnitř tlakového diagramu. Vstupy modelu lze také připojit na vlastní výpočty, takže model lze jednoduše doplnit např. o model nadřazených regulací tlakových poměrů v síti, atd.


GISimport – importní modul

GISimport je široce konfigurovatelný modul pro import vstupních dat do systému MOP. Data mohou být získána z GIS či z jakékoli SQL databáze podporované ADO.NET přístupem (včetně Odbc a OleDb). Import grafické informace je možný z formátů OpenGIS WKT (podporováno většinou databází), z tabulek souřadnic vrcholů (jakákoliv databáze), ESRI Shapefile, AutoCAD DXF či z textového souboru. Využití tohoto modulu je obecně vhodné tam, kde jsou centrálně spravovány topologické informace a základní parametry potrubí potřebné pro výpočet (průměry, délky...).


SQLexport – exportní modul

SQLexport je konfigurovatelný modul umožňující export vstupních a výstupních dat do jakékoli databáze podporované ADO.NET přístupem (včetně Odbc a OleDb). Tento modul je možno využít pro zpětný export výsledků tepelně-hydraulického výpočtu zpět do GIS nebo obecně do jakékoli SQL databáze pro jejich další využití.


Scalagen – vytváření pravoúhlých výpočtových schémat

Modul Scalagen umožňuje tvorbu pravoúhlých výpočtových schémat počítaných tepelných sítí. Každé pravoúhlé schéma lze ještě doplnit o dalším informace, které jsou předmětem výpočtu, např. rychlosti a průtoky v jednotlivých větvích, tlaky v uzlech a podobně. Pokud je schéma vytvořené a tyto hodnoty se změní, je vytvoření aktualizovaného schématu otázkou dvou klepnutí.


Online – napojení na systém měření v reálném čase

Modul Online umožňuje jak zobrazovat měřené veličiny z real-time měřícího systému společně se vstupy a výstupy modelu. Také umožňuje vedle simulačního režimu využívat predikčního a analytického režimu – podobně jako v DYMOS.