Územní energetická koncepce krajů, měst a obcí

Nabízíme vypracování dokumentu, který určuje podmínky pro hospodárné nakládání s energií v souladu s hospodářským a společenským rozvojem řízeného území. Cíle a principy územní energetické koncepce vycházejí ze státní energetické a ekologické politiky.

Energetická koncepce obsahuje následující součásti:

  • analýzu stávajícího stavu - vymezení řízeného území, stanovení trendů rozvoje, požadavky územního plánu a ochrany životního prostředí,
  • rozbor trendů vývoje poptávky po energii - analýzu území, demografických a klimatických podmínek a analýzu spotřebitelských systémů,
  • rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energiemi - dostupnost paliv a energie,
  • hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie - analýzu využitelnosti obnovitelných a druhotných zdrojů energie,
  • hodnocení reálného potenciálu úspor energie - návrh a vyčíslení úsporných opatření jednotlivých výrobních, distribučních a spotřebitelských systémů,
  • řešení energetického hospodářství území a ekologických dopadů - integrované plánování zdrojů a komplexní hodnocení s analýzou rizik,
  • návrh závazné a směrné části energetické koncepce - závaznou část obsahující zásady při užití paliv, koridory energetických staveb, ochranná pásma.

Energetická koncepce je zpracovávána v souladu s podmínkami zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií pro kraje, města a obce s maximální snahou dosáhnout energetické úspory při ekonomické a ekologické výhodnosti doporučených variant rozvoje energetického systému.