Energetický audit a posudek energetického specialisty

Nabízíme vypracování dokumentu, který poskytne komplexní informace o způsobech a úrovni využívání energie v energetickém hospodářství a budovách a návrh úsporných energetických opatření.

Nabízené druhy posudků energetického specialisty:

 • posudky k žádostem o státní podporu (OPPIK, OPŽP),
 • posudky způsobu měření užitečného tepla,
 • posudky zdrojů KVET,
 • posudky vyhodnocující úroveň dosažených efektů.

Základní prvky energetického auditu:

 • shromáždění podkladů - Ve spolupráci se zadavatelem jsou shromážděny technicko-ekonomické podklady, výkresy, výrobní a technické ukazatele včetně provozních záznamů.
 • zjištění a hodnocení současné úrovně - Předmět auditu je podroben technické a energetické bilanční analýze a detailně popsán.
 • návrh opatření ke snížení energetické náročnosti - Je navržen soubor opatření neinvestičního charakteru a nejméně dvě opatření.
 • určení technicky dosažitelných energetických úspor - Navržená investiční opatření jsou technicky a energeticky rozpracována a jsou vypočteny hlavní energetické ukazatele.
 • ekonomické hodnocení - varianty jsou ekonomicky zhodnoceny. Základní kritéria jsou: čistá současná hodnota (NPV) a vnitřní výnosové procento (IRR).
 • výběr doporučené varianty - Optimální varianta je stanovena na základě komplexního hodnocení a po dohodě se zadavatelem je navržen časový plán realizace.
 • závěrečný posudek energetického auditora - Závazné výstupy jsou: hodnocení stávajícího stavu, reálně dosažitelná výše úspor, závěrečná doporučení a evidenční list energetického auditu podle příslušné vyhlášky.

Energetický audit je zpracován v souladu s podmínkami zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií pro fyzické a právnické osoby s maximální snahou prospět zadavateli a spojit energetické úspory s ekonomickou výhodností doporučených opatření.