MaTeZ

MaTeZ je software pro management tepelných ztrát. Aplikace MaTeZ ve spolupráci se systémem MOP využívá tepelně-hydraulického modelu tepelné sítě, který je zkalibrovaný jak teplotně, tak tlakově.

Tento software (MaTeZ) byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu THETA (projekt č. TK01020050 pod názvem “Management energetických ztrát v rozvodech tepla“).

Aplikace je určena pro řešení následujících typových úloh:

 1. analýza výsledných ročních ztrát tepla, a to:
  • strukturální,
  • úseková;
 2. simulace efektů opatření či změn, a to:
  • parametrických,
  • technologických,
  • topologických;
 3. plánování ztrát tepla, tj. sestavení:
  • základního plánu,
  • alternativních plánů;
 4. sledování vývoje a trendů, tj.:
  • odchylek a tendencí,
  • poruch a havárií.

Úloha 1a

Strukturální analýza výsledných ročních ztrát tepla umožní jejich bilanční rozklad na hlavní složky, jimiž v případě horkovodních tepelných sítí jsou ztráty:

 • v přívodním potrubí,
 • ve vratném potrubí,
 • ve ztrátě oběhového množství.

V případě parních tepelných sítí se bude jednat o ztráty:

 • v parovodním potrubí,
 • v kondenzátním potrubí,
 • v nevraceném kondenzátu.

Řešení této úlohy umožní uživateli orientaci ve struktuře ztrát tepla v dané síti, respektive v podílu příslušných složek na celkových ztrátách tepla za účelem určení strategie technických a provozních opatření.

Úloha 1b

Úseková analýza výsledných ročních ztrát tepla umožní rozklad celkových bilančních ztrát tepla podle:

 • vybraných úseků tepelné sítě (napaječů, odboček),
 • vybraných oblastí tepelné sítě (větví, lokalit).

Řešení této úlohy umožní uživateli identifikovat úseky nejvíce ztrátové a tím určit pořadí (preference) případných rekonstrukcí, odstavení či přestavby původních úseků dané sítě.

Úloha 2a

Simulace efektů parametrických změn v síti na celkové ztráty tepla umožní uživateli kvantifikovat a vyhodnotit efekty při:

 • změně teplot teplonosného média v horkovodní síti,
 • změně tlaků vstupní páry v parních sítích.

Výsledky příslušné simulace umožní uživateli vyhodnotit dosažitelné efekty příslušných změn s cílem zavedení vhodných provozních opatření, jako jsou například úpravy výstupních topných křivek ze zdroje, nebo úpravy regulace tlaků na vstupu

do sítě, nebo jejích částí.

Úloha 2b

Simulace dopadů technologických změn v síti na celkové ztráty tepla umožní uživateli vyhodnotit efekty v důsledku:

 • změny kvality izolace potrubí (rekonstrukce, přeizolování),
 • změny technologie odběratelských stanic (vychlazování, vracení kondenzátu).

Výsledky takovéto simulace umožní uživateli vyhodnotit dosažitelné efekty jednotlivých opatření ve vazbě na přípravu plánu investic, nebo plánu oprav a údržby.

Úloha 2c

Simulace dopadů topologických změn v síti na celkové ztráty tepla umožní uživateli vyhodnotit efekty například při:

 • zokruhování, nebo rozpojení okruhů v síti,
 • odstavení, nebo najetí některých napaječů, nebo propojek v síti.

Výsledky takovýchto simulací budou využitelné zejména v přípravě provozu sítě, popřípadě pro revizi stávajících provozních zvyklostí.

Úloha 3a

Základní plán ztrát tepla umožní po zadání předpokládaného vývoje průměrných ročních a průměrných měsíčních teplot a po zadání mimořádných (očekávaných) změn na straně odbytu či distribuce tepla sestavit:

 • měsíční plán ztrát,
 • roční plán ztrát.

Tato funkcionalita přispěje ke zkvalitnění plánování a zejména vytvoří základ pro modifikaci, respektive pro tvorbu alternativních plánů ztrát tepla (viz následující bod).

Úloha 3b

Alternativní plány ztrát tepla postihnou nejvýznamnější nejistoty v průběhu roku, jako např.:

 • připojení / odpojení významných odběratelů,
 • provedení / neprovedení rekonstrukcí a oprav části sítě.

Alternativní plány umožní promítnout operativní změny ve ztrátách tepla v rozvodech do celkových hospodářských plánů společností a předběžných kalkulací cen tepla.

Úloha 4a

Sledování odchylek a trendů ve vývoji bilančních ztrát vůči ztrátám plánovaným umožní:

 • včasnou identifikaci technické závady (netěsnosti, špatné funkce regulací, atd.),
 • včasnou identifikaci chyb měření, nebo výpadků měření.

Řešení této úlohy přispěje k rychlejší reakci na odchylky při běžném provozu (obtížně identifikovatelné závady) a k jejich včasné nápravě.

Úloha 4b

Sledování odchylek skutečných a plánovaných ztrát po poruchách a haváriích, což je využitelné například pro:

 • vyhodnocení energetických ztrát pro daný typ poruchy či havárie,
 • vyhodnocení nákladovosti prodlev při odstraňování poruch a havárií.

Řešení této úlohy přispěje k lepší organizaci řešení havarijních stavů a k lepšímu plánování preventivní údržby a oprav.