REGIOS

REGIOS je nástroj pro denní přípravu provozu a optimalizaci menších tepelných sítí. Systém REGIOS je určen pro nasazení v rámci inteligentních regionů na lokálních tepelných soustavách s obnovitelnými zdroji energie.

REGIOS byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací v projektu „Inteligentní Regiony - Informační modelování budova sídel, technologie a infrastruktura pro udržitelný rozvoj“ (identifikační kód TE02000077 dle Centrální evidence projektů).Software je založen na kompletním simulačním modelu systému výroby, distribuce a spotřeby tepla.

Software využívá stejnou technologii pro tepelně-hydraulický výpočet sítí a neuronový model spotřeby tepla jako MOP, ale na rozdíl od MOPu je speciálně přizpůsoben pro řešení konkrétních zákazníkem požadovaných optimalizačních úloh.

Spolu s MOPem sdílí REGIOS také hlavní uživatelské rozhraní (umožňující geografické zobrazení sítě, zobrazení tlakových diagramů, diagramů provozu čerpadel, offline a online podkladových map, apod.) a rozšiřující moduly GISimport, SQLexport, atd.

Modul Online umožňuje uživateli zobrazovat naměřené hodnoty spolu se vstupy a výstupy modelu a také mu dovoluje práci v predikčním a analytickém režimu. The Predikční režim slouží k předpovědi chování soustavy v nejblišší budoucnosti, analytický režim k analýze minulých provozních situací. V simulačním režimu lze modelovat jakékoliv historické i budoucí provozní varianty.

Plánování budoucích provozních stavů

Predikční režim je využíván především v přípravě provozu pro predikci dodávky tepla a výroby elektrické energie na jeden či několik dní dopředu. Lze ho využít v procesu krátkodobého obchodování s elektrickou energií, případně pro následné kontroly a dodržování sjednaných dodávek.

U rozsáhlejších horkovodních systémů lze využít řízené akumulace tepla pomocí změny výstupních teplot do horkovodů.

Praktické je souběžné zobrazení měřených a modelových hodnot, kdy dochází v zobrazených grafech k prolínání predikovaných a měřených hodnot a lze tak sledovat úspěšnost predikce, případně reagovat na nově vzniklé situace.

Tzv. kontinuální prediktor umožňuje aktualizaci vytvořené predikce, která zkombinuje aktuální nastavení pro budoucí provoz z aktualizovaným reálným měřením.

Analýza minulých provozních stavů

Analytický režim slouží k podrobnému zkoumání historických provozních stavů a změn.

Simulace provozních změn

Simulační režim umožňuje vytvářet a studovat různé provozní varianty pro jakýkoliv průběh venkovní teploty bez vazby na skutečný stav soustavy. Tento režim je určen pro sestavování dlouhodobějších plánů výroby (měsíc, rok, ...) a pro zpracování koncepčních materiálů dlouhodobého rozvoje a optimalizace soustavy.